รายการ ทรูวิชั่น

0
191
รายการ ทรูวิชั่น

รายการ ทรูวิชั่น

 

รายการ ทรูวิชั่น – สิ่งที่ทำให้ทรูไอดี แอพพลิชั่น แตกต่างจากแอพพลิเคชั่นอื่นๆ คือ การออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก เชื่อมต่อครบทุกฟังก์ชั่น เติมเต็มความสุข ครบทุกไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณ โดยการผสมผสานบริการต่างๆ จากทรูเข้าด้วยกัน จึงทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้น และยังให้พื้นที่เก็บข้อมูลความทรงจำ ในทรูคลาวด์ แบบไม่จำกัด สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทกับทรูไวไฟ ฮอตสปอร์ตกว่า100,000 จุดทั่วประเทศ และให้ลูกค้าได้ดูฟุตบอลจากลีกดังระดับโลกและไทยลีค ดูหนังและซีรีย์ดังจากทั้งฝั่งเอเซียและอเมริกา ฟังเพลงแบบเต็มอิ่มทั้งไทยและสากล รวมถึงการรับสิทธิส่วนลดต่างๆ ที่มอบให้เฉพาะลูกค้าทรู อีกทั้งยังสามารถชำระค่าบริการทรู หรือสั่งซื้อแพ็คเกจเสริมได้ที่แอพเดียว

 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขบริการทรูไอดี (Terms & Conditions of Service)

 

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ของทรูไอดี ท่านสามารถเข้าสู่บริการของทรูไอดีโดยการลงทะเบียน เมื่อท่านลงทะเบียนกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (“บริษัท”) เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)

 

ทรูไอดี สามารถให้ท่านเข้าสู่ทุกบริการของบริษัทและนิติบุคคลใดๆที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) บริการทรูไอดีได้แก่ ทรูคลาวด์ ทรูยู ทรูไวไฟ ทรูไอเซอร์วิส และบริการอื่นๆ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ทรูไอดี”) โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

การได้มาซึ่ง User Name และ Password และการเก็บรักษา

ท่านต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง Website และ Application บนมือถือที่บริษัทกำหนด ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1331 หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่าน ไม่สามารถจำ User Name และ/หรือ Password หรือท่านทำ User Name และ/หรือ Password หาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูล User Name ได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1331 และสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Website และ Application บนมือถือ

 

ท่านจะต้องรักษา User Name และ Password ไว้เป็นความลับ และห้ามให้บุคคลใดนำ User Name และ Password ไปใช้ ไม่ว่าจะโดยความประมาทหรือโดยเจตนาของท่าน หรือโอนสิทธิ หรือโดยประการอื่นๆ ในการให้บุคคลใดๆใช้ User Name และ Password

 

คุณสมบัติของผู้ใช้ทรูไอดี

2.1 ท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ

2.2 ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้ User Name และ Password ตามข้อ 1

 

การใช้ทรูไอดี

ท่านสามารถเข้าถึงทรูไอดีได้หลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ Website และ Application บนมือถือ และท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้จาก www.trueid.net บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใดๆในเวลาใดๆก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ได้จาก Website ข้างต้น

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านรับทราบว่าบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ได้รับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น ซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์ เนื้อหาต่างๆ และอื่นๆ ของทรูไอดี ส่วนข้อความ บทความ รูปภาพ หรือข้อมูลอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ที่ท่านนำมาเก็บไว้ในทรูไอดี เช่น ทรูคลาวด์ เป็นทรัพย์สินของท่าน ท่านรับทราบว่า ทรูคลาวด์เป็นส่วนหนึ่งของทรูไอดีที่ให้ความสะดวกแก่ท่านในการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลของท่าน บริษัทและกลุ่มบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆของท่านที่นำมาเก็บไว้ที่ทรูคลาวด์

 

ข้อจํากัดการใช้ทรูไอดี

ท่านสามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท์มือถือ (contact) บนทรูคลาวด์ได้สูงสุด 10,000 รายชื่อ ท่านสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพและไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (VDO) บนทรูคลาวด์ โดยแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 40MB และ 1GB ตามลำดับ หากท่านอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการย่อขนาดไฟล์ที่จัดเก็บบนทรูคลาวด์ให้มีขนาดไม่เกินที่กำหนด

 

ท่านสามารถใช้งาน Application ทรูไอดี ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ TrueMove H 3G/4G TrueWifi/TrueMoveH Wifi และ TrueOnline เท่านั้น

 

ท่านตกลงจะไม่ดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลใดๆหรือดำเนินการใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้ส่วนใดส่วนหนื่งของทรูไอดีอันเป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดกับกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆกับบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

 

การรับผิดชดใช้

หากท่านประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของทรูไอดีอันทำให้เกิดความเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใดๆแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านตกลงและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

 

ข้อจํากัดความรับผิดของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

ท่านรับทราบและตกลงว่า ทรูไอดีเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงทุกบริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านในความสูญหายหรือเสียหายในทางภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ท่าน อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลใดๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย

ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

 

 

กลับสู่หน้าหลัก http://binsidetv.net/

Leave a reply